kovovesponky.cz - zakázková výroba reklamních sponek
Kovové reklamní sponky - skvělý způsob, jak zviditelnit jméno Vaší firmy.

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • A. Všeobecné obchodní a dodací podmínky …(dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi firmou CZECH IMAGE GROUP s.r.o., sídlem Šámalova 1537/60a, 615 00 Brno, IČ: 29282551 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v písemné objednávce nebo kupní smlouvě.
  • B. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká na základě kupní smlouvy okamžikem podpisu obou smluvních stran, nebo písemné objednávky (poštou, faxem, e-mailem) učiněné kupujícím na adresu prodávajícího a to písemným přijetím objednávky kupujícím (poštou, faxem, e-mailem) a řídí se Obchodními podmínkami nebo ustanoveními Obchodního zákoníku.
  • C. Podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku a řídí se jimi vztahy blíže neupravené v kupní smlouvě a vztahy vznikající na základě písemné objednávky neupravené kupní smlouvou.
  • D.Při objednávce zboží jehož hodnota přesahuje částku 50 000 Kč vč. DPH si prodávající vyhrazuje právo upravit konkrétněji vztahy mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. Při objednávce zboží jehož hodnota nedosahuje 50 000 Kč vč. DPH jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím upraveny podmínkami.
 2. Předmět plnění a přechod vlastnických práv
  • A. Předmětem plnění je dodávka kovových sponek nabízených na stránkách www.kovovesponky.cz s potiskem nebo bez…(dále jen „zboží“) a služeb uvedených ve smlouvě příp. v jejích přílohách.
  • B. Vlastnické právo k předmětu smlouvy nebo objednávky přechází na kupujícího po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši prodávajícímu.
 3. Cena zboží a služeb
  • A. Cena uvedená v katalozích, v kalkulacích, v cenících zboží nebo služeb…(dále jen „cena“) je uvedena bez DPH a představuje kupní cenu zboží v den sepsání smlouvy nebo zaslání objednávky, jestliže není sjednáno jinak.
  • B. Není li smluvně stanoveno jinak, cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a náklady spojené s balením zboží a manipulací.
  • C. Dopravu zajišťuje společnost PPL nebo Česká pošta a náklady na ni se řídí platným ceníkem společnosti PPL nebo České pošty.
  • D. Při odběru zboží v celkové hodnotě 50.000,-Kč vč. DPH a více hradí náklady na dopravu prodávající.
  • E. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat kupujícímu +/- 5 % z objednaného počtu kusů zboží, jestliže nebude sjednáno jinak.
  • F. Prodávající je oprávněn k částečnému plnění přičemž je oprávněn toto plnění účtovat a kupujícímu vzniká povinnost uhradit kupní cenu za dodané zboží.
  • G. Prodávající je oprávněn požadovat předem částečnou úhradu faktury…(dále jen „částečná úhrada“) nebo úhradu faktury předem…(dále jen „úhrada předem“). Prodávající je povinen písemně (poštou, faxem, e-mailem) oznámit požadavek zaplacení částečné úhrady nebo úhrady předem kupujícímu včetně její výše. Kupující je povinen tuto částečnou úhradu nebo úhradu předem uhradit do 7 dnů ode dne kdy je informován o její nutnosti. Tyto se považují za uhrazené okamžikem doručení celé částky na účet prodávajícího.
 4. Dodací lhůta
  • A. Dodací lhůta činí 5 – 6 týdnů od odsouhlasení grafických návrhů oběma stranami. Tuto lhůtu je možno sjednat individuálně mezi prodávajícím a kupujícím podle povahy objednávky a možností prodávajícího. Kupující je povinen dodat v co nejbližší době od přijetí objednávky příp. uzavření kupní smlouvy kompletní podklady pro potisk. Prodávající do 6 ti dnů zašle kupujícímu grafické náhledy pro potisk a kupující je povinen tyto následně odsouhlasit nebo zaslat zpět prodávajícímu k opravě.
  • B. Běh dodací lhůty začíná následující den po dni konečného odsouhlasení grafických náhledů.
   Termín počátku běhu dodací lhůty bude posunut o tolik i započatých kalendářních dnů o kolik byl kupující v prodlení s placením sjednané platby.
  • C. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží v důsledku okolností upravených v § 374 Obchodního zákoníku nebo pokud tyto okolnosti nastanou na straně jeho subdodavatelů, dále v případě, že zboží není v daném termínu na trhu dostupné. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího písemně informovat o těchto okolnostech a o náhradním termínu plnění . Kupující potvrdí náhradní termín do data uvedeného na sdělení, jestliže tak neučiní do 2 pracovních dnů od sdělení, má se za to, že odstupuje od smlouvy nebo její části a prodávající provede storno těchto položek ze zakázky. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody.
 5. Dodací podmínky
  • A. Možnosti převzetí zboží
   • a1 – osobně v sídle firmy na ul. Šámalova 1537/60a, 615 00 Brn
   • a2 – zasláním na dobírku
   • a3 – zasláním bez dobírky
  • B. Místem a časem plnění je u variant:
   • a1- sídlo firmy a okamžik převzetí zboží
   • a2 a a3 – předání zboží prvnímu dopravci nebo České poště, přičemž tímto okamžikem přechází riziko poškození, ztráty nebo zničení zboží z prodávajícího na kupujícího.
   Prodávající je oprávněn k částečnému plnění a kupující je povinen toto částečné plnění smlouvy převzít.
 6. Platební podmínky
  • A. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží nebo služby včetně DPH, dopravného, příp. jiných neočekávaných nákladů spojených s realizací zakázky.
  • B. A.Kupní cena je hrazena jedním z těchto možných způsobů úhrady:
   • b1 – hotově při převzetí zboží
   • b2 – dobírkou
   • b3 – 100% úhrada předem
   při zavedeném obchodním styku je možné sjednat úhradu kupní ceny také následujícím způsobem:
   • b4 – bankovní převod ( faktura po dodání zboží)
   • b5 – částečná úhrada faktury + bankovní převod
   • b6 – částečná úhrada faktury + hotově při převzetí
  • C. Kupní smlouva nebo objednávka v PC provedení s uvedením všech cen za zboží, služby, dopravu, atd. slouží zároveň jako proforma faktura
  • D. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu do 10 dní od doručení faktury, přičemž za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Smluvní pokuty
  • A. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši reposazby stanovené ČNB zvýšené o 7 procentních bodů z dlužné částky. Tímto není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody příp. ušlého zisku vzniklé nezaplacením kupní ceny.
  • B. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části po dobu delší než 6 měsíců, má prodávající nárok požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží, přičemž není dotčeno právo prodávajícího požadovat zaplacení plné kupní ceny.
  • C. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části po dobu delší než 1 měsíc, má prodávající právo pozastavit dodávku i potvrzeného zboží, případně odstoupit od jakýchkoliv závazků vyplývající z této smlouvy nebo jiných smluv mezi kupujícím a prodávajícím.
 8. Odpovědnost za vady a záruka Záruka, odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
 9. Odstoupení od smlouvy
  • A. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na smluvní pokutu.
  • B. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny po delší dobu než 6 měsíců a se zaplacením částečné úhrady po delší dobu než 10 kalendářních dní je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a veškerých z ní vyplývajících závazků.
  • C. V případě hrubého porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a veškerých z ní vyplývajících závazků.
  • D. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
  • E. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné a musí v něm být konkrétně uvedeny důvody odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy prodávajícímu se smlouva od počátku ruší.
  • F. V případě odstoupení od smlouvy nebo její části jsou strany povinny si do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vrátit vzájemná plnění z této smlouvy jichž se odstoupení týká.
 10. Závěrečná a jiná ustanovení
  • A. Škoda na zboží nebo případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupí cenu.
  • B. V případě zrušení objednávky po potvrzení prodávajícím, hradí kupující veškeré náklady spojené se zrušením objednávky, minimálně však částku ve výši 25 % z kupní ceny.
  • C. V případě zrušení objednávky v době, kdy již prodávajícímu prokazatelně vznikly náklady spojené s realizací objednávky je kupující povinen tyto náklady uhradit.
  • D. Fotografie a informace uvedené v katalozích a na internetových stránkách prodejce mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti.
  • E. Jestliže jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato registrovanými obchodními značkami společností a jsou použita pouze pro účely ilustrace potisku.
  • F. Obaly uváděné na trh v rámci závazkového vztahu vznikajícího na základě podmínek nebo kupní smlouvy splňují požadavky dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb.
  • G. V případech neupravených podmínkami řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí závazky ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
  • H. V případě sporu je místně příslušný ten soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
  • I. Smluvní strany jsou povinny si navzájem sdělovat změnu sídla nebo bydliště. Písemnost zaslaná na poslední známou adresu adresáta se považuje za doručenou poslední den úložní lhůty i v případě, že s o uložení adresát nedověděl, nebo dnem odmítnutí písemnosti, jestliže ji adresát odmítne přijmout.
  • J. J.Zboží prodávané za nižší cenu v rámci akce odpovídá kvalitou zboží prodávanému za nesnížené ceny.
  • K. J.Odesláním objednávky (poštou, faxem, e-mailem) nebo podpisem kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování svých osobních údajů pouze pro obchodní účely společnosti CZECH IMAGE GROUP s.r.o.. Na tyto osobní údaje se vztahuje ochrana dle zákona 101/200 Sb.
  • L. J.V případě poškození nebo zničení zboží ze strany přepravní společnosti vyřizuje tuto reklamaci na přepravní společnost kupující přičemž prodávající mu poskytne potřebnou součinnost.


         

Copyright © CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | Všechna práva vyhrazena